SUPERHORTS 

El Col·lectiu Superilla Poblenou

El Col·lectiu Superilla Poblenou amb la implantació d'aquesta Superilla durant el mes de setembre de 2016, com a resposta a les veus que es van alçar en contra de la seva creació. Convençuts que l'espai guanyat el cotxe ens havia de servir per recuperar-lo per les persones, ens vam constituir després en associació i hem portat a terme una sèrie d'activitats dirigides a la millora del projecte i a teixir noves relacions veïnals basades en la defensa d'una vida urbana més saludable i solidaria.


Els horts

A les sessions de seguiment de la implantació de La Superilla de  l'Ajuntament i participades per diferents entitats i organitzacions del barri es va presentar la proposta dels horts per part del  Col·lectiu. Un  dels  equipaments més desitjats entre els veïns de la Superilla. Van ser els tècnics de l'Ajuntament els que van determinar l’emplaçament a la plaça Isabel Vila. El Districte de Sant Martí va concedit una concessió administrativa al 2021 al Col·lectiu perquè es treballessin  durant un termini d’aproximat  sis mesos, que s’han convertit en gairebé 2 anys. Aquets any el nostre projecte ha estat la proposta guanyadora per  gestionar els horts durant 4 anys més. 

Mecànica per atorgar l'explotació dels horts 

Les parcel·les les dels horts es repartiran per sorteig cada final d’any. És sortejaran un total de 18  parcel·les individuals, d’elles 2 ( la 2 i la 7 )  és reservaran per a  persones amb diversitat funcional . Es faran dos sorteigs un per les 16 parcel·les generals i un altre per les dues restants.  Al fer la inscripció els interessat  que compleixin els requisits per les parcel·les  reservades podran escollir apuntar-se amb un dels dos sorteigs.   Quedaran unes bancades de gestió col·lectiva, (de la 18 a la 20) una destinada a entitats del barri ( la 12 ) i les restants per a visites escolars, cursets, i qualsevol activitat d’interès social.

Requisits 

Viure a dintre de l’àrea de influencia de l’hort. Compren la zona entre el carrer Ramón Turró i Avinguda Diagonal i Alaba Rambla  (Es por flexibilitzar en un carrer per cada costat) 

Només pot haver un sol·licitant per direcció física ( Es demanarà documentació per fer la corresponent comprovació al agraciats al sorteig)  

Les persones interessades en la gestió d'una parcel·la han d'omplir les seves dades en el formulari habilitat a l'apartat corresponent del web del Col·lectiu abans del 12 de desembre.

Per poder optar a les parcel·les reservades a persones amb diversitat funcional es tindrà que estar en possessió del corresponent certificat encara que no s’haurà de presentar fins ser agraciat en el sorteig. 

Important: no cal ser soci del Col·lectiu per accedir al sorteig, però sí que serà imprescindible ser-ho en cas d'aconseguir l'explotació d'una de les parcel·les. Si la parcel·la es compartida hauran de ser socis tots els integrants. 

El proper diumenge s 18 de desembre  a les 16 hores  es portarà a terme el sorteigs públic. Es farà a la entrada dels horts, a la plaça Isabel Vila  entre les persones inscrites fins el dia 12 de desembre. Hi haurà tants papers com noms de  participants i s'aniran extraient de manera aleatòria. Els primers 16 noms que apareguin tindran cada un d'ells atorgada una de les 16 parcel·les disponibles amb (Començant per la 1 i successivament fins la 24 (No es contaran la 2, 7 i 12, ni les 4 comunitàries)   El mateix es farà amb les dues places reservades, al primer afortunat li correspondrà la 2 i al segon la 7.  És  generarà amb la resta d’inscrits una llista d’espera per ordre,  davant possibles renúncies,  duplicitats,.... també en el cas de que vulguin utilitzar la part comuna .  

Compromisos de l’adjudicatari d’una parcel·la 

    • Mantenir la parcel·la conreada i cuidada durant la concessió

    • Treballar la parcel·la d'acord amb els criteris i principis de !'agricultura ecològica.

    • Mantenir el passadissos lliures i nets 

    • Estar al corrent de pagament de la quota de soci del Col·lectiu Superilla (2022 : 15€ individual 20€ familiar).

    • Assumir la part corresponent de despeses comunes de subministraments, material, copies claus, etc.. Farem una aportació de 10 €  per les despeses que genera l’hort; les claus, manteniment... 

    • Participar a les diferents reunions que es plantegin pel bon funcionament de la cogestió de l'espai i respectar les decisions que en elles es prenguin. 

FAQS 

No m'ha tocat cap parcel·la, Quedo fora del projecte? No, ens encantaria que ens ajudessis en el conreu de les bancades col·lectives. Hi ha persones fen un projecte per garantir que no es facin “mini horts”  Fent-te soci/a del Col·lectiu és suficient. Pot ser a algun afortunat li agradaria compartir la seva parcel·la. 

Durant quin horari es pot reballar l'hort? En general, durant !'obertura de !'interior de l'illa que sol ser des de l'alba fins al capvespre. Aproximadament de 8 del matí a 20 (Hivern), 22 (Estiu). 

Com s'accedeix al recinte? Cada adjudicatari tindrà una clau d'accés a les parcel·les i al mòdul on s’emmagatzemarà el material comú. 

Només puc treballar jo el meu hort? No, pots treballar-lo en col·laboració amb qui creguis (amics, familiars o coneguts). Però tots hauran de ser socis, encara que tu seràs l'únic responsable davant la resta de cogestors de la situació de la teva parcel·la. En el cas de les parcel·les reservades a persones amb diversitat funcional si que el principal hortolà haurà de ser l’adjudicatari. 

Cal tenir experiència de jardineria/horticultura? No, la idea és que en aquest procés tots aprenguem de forma solidaria. A més, comptarem amb l'assessorament de 'Mans al Verd', projecte de l'Ajuntament de Barcelona.

Si em toca una parcel·la, puc començar ja diumenge  18 a treballar-la?  No. Les claus es donaran la segona  setmanes  de gener. Els anteriors adjudicataris hauran de tornar les claus  a partir del dia 18 de desembre i  fins al 2 de gener.  El dissabte 14  a les 12 del mati es farà la entrega de claus als nous adjudicataris i aprofitaren per conèixer-nos, explicar breument el funcionament,  i començar a treballar.  

 És cert el que m'han dit que hi ha un bany? Sí, l'espai inclou un bany, però de moment renunciem a la seva obertura perquè complicaria les coses a nivell  de manteniment. Creiem que tots vivim a una distancia relativament curta per poder cobrir determinades necessitats.